درباره زیمِنس پیامک

زیمِنس پیامک با هدف ارائه خدمات کامپيوتری پردازش داده ، طراحی و توسعه وب ، اطلاع رسانی و انتقال فنآوری نوین ارتباطات ديتا به کشور ، همراه با آموزش کادر جوان خود برای ارتقاء دانش فنی آنان در زمينه علوم جديد ارتباطات و خدمت به عموم مردم ، شرکتها و سازمان ها تـأسيس گرديد .

زیمِنس پیامک از هر گونه هزينه زائد اجتناب می نماید ، همچنين عقيده داريم مشتری نبايد بهای ضعفهای مديريتی و يا اشکالات اجرايی کار ما را بپردازد . پس پيش از راه اندازی هر سرويس جديد ، به دقت آن را مورد مطالعه قرارمی دهیم و قابليت اجرايی آن را بررسی می کنيم . همچنين براين عقيده هستيم که به دست آوردن سود کمتر از يک مشتری در صورتيکه به نحوی انجام گردد که مشتری از خدمات ارائه شده رضايت داشته باشد ، آن مشتری را به يک قوه تبليغی خودساخته مبدل کند ، و اين افزايش سود ما را به عنوان ارائه دهنده خدمات در برخواهد داشت . اين اصول ساده ، در عمل قابل بکارگيری هستند و پايه تمامی فعاليتهای فراداده رایانه را تشکيل میدهند.

ما با حسن نيت کامل اصول ساده شگفت انگيز کارمان را منتشر میکنيم چون عقيده داريم که در يک فضای رقابتی سالم ، جای کافی برای ما و تمام همکاران ديگرمان وجود خواهد داشت ، و اين فضا در نهايت هم به نفع فراداده رایانه ، هم به نفع مردم به عنوان مشتريان آينده و همکاران خواهد بود .

باتشکر
موفق باشید